algemene voorwaarden

Laatst bijgewerkt: 2023-01-03

Inleiding

Welkom bij AH PROJECTS Kft. ("Bedrijf", "wij", "onze", "ons")!

Deze servicevoorwaarden ("Voorwaarden", "Servicevoorwaarden") regelen uw gebruik van onze website gelegen op home-charging.eu (samen of afzonderlijk "Dienst") die worden geëxploiteerd door AH PROJECTS Kft..

Ons Privacybeleid regelt ook uw gebruik van onze Dienst en legt uit hoe wij informatie die voortvloeit uit uw gebruik van onze webpagina's verzamelen, beveiligen en openbaar maken.

Uw overeenkomst met ons omvat deze Voorwaarden en ons Privacybeleid ("Overeenkomsten"). U erkent dat u de Overeenkomsten hebt gelezen en begrepen, en dat u ermee instemt hieraan gebonden te zijn.

Indien u het niet eens bent met (of niet kunt voldoen aan) de Overeenkomsten, dan mag u de Dienst niet gebruiken, maar laat het ons weten door een e-mail te sturen naar hello@home-charging.eu zodat we kunnen proberen een oplossing te vinden. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle bezoekers, gebruikers en anderen die toegang willen tot of gebruik willen maken van de Dienst.

Communicatie

Door onze dienst te gebruiken, gaat u ermee akkoord dat u zich abonneert op nieuwsbrieven, marketing- of promotiemateriaal en andere informatie die wij kunnen sturen. U kunt zich echter afmelden voor het ontvangen van enige of alle communicatie van ons door de afmeldlink te volgen of door een e-mail te sturen naar hello@home-charging.eu.

Aankopen

Indien u een product of dienst beschikbaar gesteld via de Dienst ("Aankoop") wenst te kopen, kan u gevraagd worden om bepaalde informatie te verstrekken die relevant is voor uw Aankoop, met inbegrip van maar niet beperkt tot, uw krediet- of debetkaartnummer, de vervaldatum van uw kaart, uw facturatieadres en uw verzendinformatie.

U verklaart en garandeert dat: (i) u het wettelijke recht hebt om enige kaart(en) of andere betalingsmethode(n) te gebruiken in verband met enige Aankoop; en dat (ii) de informatie die u ons verstrekt waarheidsgetrouw, correct en volledig is.

Wij kunnen gebruik maken van diensten van derden om de betaling en voltooiing van aankopen te vergemakkelijken. Door uw informatie te verstrekken, verleent u ons het recht de informatie aan deze derden te verstrekken met inachtneming van ons Privacybeleid.

Wij behouden ons het recht voor om uw bestelling op elk moment te weigeren of te annuleren om redenen zoals, maar niet beperkt tot: beschikbaarheid van het product of de dienst, fouten in de beschrijving of prijs van het product of de dienst, fout in uw bestelling of andere redenen.

Wij behouden ons het recht voor uw bestelling te weigeren of te annuleren indien fraude of een ongeoorloofde of illegale transactie wordt vermoed.

Wedstrijden, sweepstakes en promoties

Op prijsvragen, sweepstakes of andere promoties (gezamenlijk "Promoties") die via de Dienst beschikbaar worden gesteld, kunnen regels van toepassing zijn die losstaan van deze Servicevoorwaarden. Indien u deelneemt aan een Promotie, lees dan de toepasselijke regels en ons Privacybeleid. Indien de regels voor een Promotie in strijd zijn met deze Servicevoorwaarden, gelden de Promotieregels.

Terugbetalingen

Wij betalen terug voor contracten binnen 30 dagen van de oorspronkelijke aankoop van het contract.

Inhoud

Inhoud gevonden op of via deze Dienst is eigendom van AH PROJECTS Kft. of gebruikt met toestemming. U mag deze Inhoud niet verspreiden, wijzigen, doorgeven, hergebruiken, downloaden, opnieuw plaatsen, kopiëren of gebruiken, geheel of gedeeltelijk, voor commerciële doeleinden of voor persoonlijk gewin, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van ons.

Verboden gebruik

U mag de Dienst alleen gebruiken voor wettige doeleinden en in overeenstemming met de Voorwaarden. U stemt ermee in de Dienst niet te gebruiken:

0.1. op een manier die in strijd is met de toepasselijke nationale of internationale wet- en regelgeving.

0.2. Met het doel minderjarigen uit te buiten, te schaden, of te trachten uit te buiten of te schaden op enigerlei wijze door hen bloot te stellen aan ongepaste inhoud of anderszins.

0.3. Het verzenden of laten verzenden van reclame of promotiemateriaal, waaronder "junkmail", "kettingbrieven", "spam" of andere soortgelijke verzoeken.

0.4. Zich uit te geven of proberen uit te geven als Bedrijf, een medewerker van het Bedrijf, een andere gebruiker of een andere persoon of entiteit.

0.5. Op enigerlei wijze inbreuk maakt op de rechten van anderen, of op enigerlei wijze illegaal, bedreigend, frauduleus of schadelijk is, of in verband met enig onwettig, illegaal, frauduleus of schadelijk doel of activiteit.

0.6. Deelnemen aan enig ander gedrag dat iemands gebruik of genot van de Service beperkt of belemmert, of dat, zoals door ons bepaald, het Bedrijf of de gebruikers van de Service kan schaden of beledigen of hen aan aansprakelijkheid kan blootstellen.

Bovendien gaat u ermee akkoord om niet:

0.1. De Dienst gebruiken op een wijze die de Dienst zou kunnen uitschakelen, overbelasten, beschadigen of aantasten of die het gebruik van de Dienst door een andere partij zou kunnen belemmeren, met inbegrip van hun vermogen om via de Dienst aan real time activiteiten deel te nemen.

0.2. Geen robot, spider of ander automatisch apparaat, proces of middel gebruiken om toegang te krijgen tot de Dienst voor enig doel, inclusief het controleren of kopiëren van enig materiaal op de Dienst.

0.3. Geen handmatig proces gebruiken om enig materiaal op de Dienst te controleren of te kopiëren of voor enig ander ongeoorloofd doel zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

0.4. Gebruiken van enig apparaat, software of routine die de goede werking van de Dienst verstoort.

0.5. Virussen, trojaanse paarden, wormen, logische bommen of ander kwaadaardig of technologisch schadelijk materiaal introduceren.

0.6. Pogingen om onbevoegde toegang te krijgen tot, te interfereren met, schade te berokkenen aan of verstoren van onderdelen van de Dienst, de server waarop de Dienst is opgeslagen, of een server, computer of database verbonden met de Dienst.

0.7. Aanval dienst via een denial-of-service aanval of een gedistribueerde denial-of-service aanval.

0.8. Handelingen verrichten die de bedrijfsbeoordeling kunnen schaden of vervalsen.

0.9. Probeer anders de goede werking van de Dienst te verstoren.

8. Analytics

Wij kunnen derde dienstverleners gebruiken om het gebruik van onze dienst te controleren en te analyseren.

Geen gebruik door minderjarigen

De Dienst is uitsluitend bedoeld voor toegang en gebruik door personen van ten minste achttien (18) jaar oud. Door de toegang tot of het gebruik van de Dienst garandeert en verklaart u dat u ten minste achttien (18) jaar oud bent en de volledige bevoegdheid, het recht en de capaciteit hebt om deze overeenkomst aan te gaan en u te houden aan alle voorwaarden van de Voorwaarden. Indien u niet ten minste achttien (18) jaar oud bent, is het u verboden toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de Dienst.

Rekeningen

Wanneer u een account bij ons aanmaakt, garandeert u dat u ouder bent dan 18 jaar en dat de informatie die u ons verstrekt te allen tijde juist, volledig en actueel is. Onnauwkeurige, onvolledige of verouderde informatie kan leiden tot de onmiddellijke beëindiging van uw account op Service.

U bent verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van uw account en wachtwoord, inclusief maar niet beperkt tot het beperken van de toegang tot uw computer en/of account. U gaat ermee akkoord de verantwoordelijkheid te aanvaarden voor alle activiteiten of handelingen die plaatsvinden onder uw account en/of wachtwoord, ongeacht of uw wachtwoord bij onze Dienst of bij een dienst van een derde partij hoort. U dient ons onmiddellijk op de hoogte te stellen zodra u zich bewust wordt van een inbreuk op de beveiliging of onbevoegd gebruik van uw account.

U mag als gebruikersnaam niet de naam van een andere persoon of entiteit gebruiken of een naam of handelsmerk dat onderworpen is aan rechten van een andere persoon of entiteit dan u, zonder passende toestemming. U mag als gebruikersnaam geen naam gebruiken die beledigend, vulgair of obsceen is.

Wij behouden ons het recht voor naar eigen goeddunken diensten te weigeren, accounts te beëindigen, inhoud te verwijderen of te bewerken, of bestellingen te annuleren.

Intellectueel eigendom

De Dienst en de originele inhoud (met uitzondering van Inhoud geleverd door gebruikers), functies en functionaliteit zijn en blijven het exclusieve eigendom van AH PROJECTS Kft. en haar licentiegevers. De Dienst wordt beschermd door auteursrecht, handelsmerk en andere wetten van en in het buitenland. Onze handelsmerken mogen niet worden gebruikt in verband met enig product of dienst zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van AH PROJECTS Kft.

Auteursrecht

Wij respecteren de intellectuele eigendomsrechten van anderen. Het is ons beleid om te reageren op elke bewering dat op de Dienst geplaatste Inhoud inbreuk maakt op het auteursrecht of andere intellectuele eigendomsrechten ("Inbreuk") van een persoon of entiteit.

Als u eigenaar bent van een auteursrecht, of gemachtigd bent namens een auteursrechthebbende, en u gelooft dat het auteursrechtelijk beschermde werk is gekopieerd op een manier die inbreuk maakt op het auteursrecht, stuur dan uw claim via e-mail naar hello@home-charging.eu, met als onderwerpregel: "Copyright Infringement" en voeg bij uw claim een gedetailleerde beschrijving van de vermeende inbreuk zoals hieronder beschreven onder "DMCA Notice and Procedure for Copyright Infringement Claims".

U kunt aansprakelijk worden gesteld voor schadevergoeding (inclusief kosten en advocatenhonoraria) voor een verkeerde voorstelling van zaken of claims te kwader trouw over de inbreuk van enige Inhoud die op en/of via de Dienst wordt gevonden op uw auteursrecht.

DMCA-kennisgeving en procedure voor claims wegens inbreuk op het auteursrecht

U kunt een kennisgeving indienen overeenkomstig de Digital Millennium Copyright Act (DMCA) door onze Copyright Agent schriftelijk de volgende informatie te verstrekken (zie 17 U.S.C 512(c)(3) voor meer details):

0.1. een elektronische of fysieke handtekening van de persoon die gemachtigd is om namens de eigenaar van het auteursrecht te handelen;

0.2. een beschrijving van het auteursrechtelijk beschermde werk dat volgens u is geschonden, inclusief de URL (d.w.z. het adres van de webpagina) van de locatie waar het auteursrechtelijk beschermde werk bestaat of een kopie van het auteursrechtelijk beschermde werk;

0.3. identificatie van de URL of andere specifieke locatie op de Service waar het materiaal dat volgens u inbreuk maakt zich bevindt;

0.4. uw adres, telefoonnummer en e-mailadres;

0.5. een verklaring van u dat u te goeder trouw gelooft dat het betwiste gebruik niet is toegestaan door de eigenaar van het auteursrecht, zijn agent of de wet;

0.6. een verklaring van u, op straffe van meineed, dat de bovenstaande informatie in uw kennisgeving juist is en dat u de eigenaar van het auteursrecht bent of bevoegd bent om namens de eigenaar van het auteursrecht op te treden.

U kunt contact opnemen met onze Copyright Agent via e-mail op hello@home-charging.eu.

Foutrapportage en feedback

U kunt ons rechtstreeks op hello@home-charging.eu of via sites en hulpmiddelen van derden voorzien van informatie en feedback over fouten, suggesties voor verbeteringen, ideeën, problemen, klachten en andere zaken met betrekking tot onze Dienst ("Feedback"). U erkent en gaat ermee akkoord dat: (i) u geen enkel intellectueel eigendomsrecht of ander recht, titel of belang in of op de Feedback zult behouden, verwerven of doen gelden; (ii) het Bedrijf ontwikkelingsideeën kan hebben die vergelijkbaar zijn met de Feedback; (iii) de Feedback geen vertrouwelijke informatie of eigendomsinformatie van u of een derde bevat; en (iv) het Bedrijf geen enkele verplichting tot geheimhouding heeft met betrekking tot de Feedback. In het geval de overdracht van het eigendom van de Feedback niet mogelijk is als gevolg van toepasselijke dwingende wetgeving, verleent u Bedrijf en aan haar gelieerde ondernemingen een exclusief, overdraagbaar, onherroepelijk, kosteloos, sublicentieerbaar, onbeperkt en eeuwigdurend recht om de Feedback te gebruiken (waaronder kopiëren, wijzigen, afgeleide werken maken, publiceren, distribueren en commercialiseren) op welke wijze en voor welk doel dan ook.

Links naar andere websites

Onze dienst kan links bevatten naar websites of diensten van derden die geen eigendom zijn van of gecontroleerd worden door AH PROJECTS Kft.

AH PROJECTS Kft. heeft geen controle over, en aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van websites of diensten van derden. Wij staan niet in voor het aanbod van deze entiteiten/individuen of hun websites.

Bijvoorbeeld de geschetste Gebruiksvoorwaarden zijn gemaakt met behulp van PolicyMaker.io, een gratis webapplicatie voor het genereren van juridische documenten van hoge kwaliteit. PolicyMaker's Voorwaarden generator is een eenvoudig te gebruiken gratis tool voor het maken van een uitstekende standaard Terms of Service template voor een website, blog, e-commerce winkel of app.

U ERKENT EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT COMPANY NIET VERANTWOORDELIJK OF AANSPRAKELIJK IS, DIRECT OF INDIRECT, VOOR SCHADE OF VERLIES VEROORZAAKT OF BEWEERD TE ZIJN VEROORZAAKT DOOR OF IN VERBAND MET HET GEBRUIK VAN OF HET VERTROUWEN OP DERGELIJKE INHOUD, GOEDEREN OF DIENSTEN DIE BESCHIKBAAR ZIJN OP OF VIA WEBSITES OF DIENSTEN VAN DERDEN.

WIJ ADVISEREN U MET KLEM DE SERVICEVOORWAARDEN EN HET PRIVACYBELEID TE LEZEN VAN WEBSITES OF DIENSTEN VAN DERDEN DIE U BEZOEKT.

Afwijzing van garantie

DEZE DIENSTEN WORDEN DOOR HET BEDRIJF GELEVERD OP EEN "AS IS" EN "AS AVAILABLE" BASIS. COMPANY GEEFT GEEN VERKLARINGEN OF GARANTIES VAN WELKE AARD DAN OOK, EXPLICIET OF IMPLICIET, MET BETREKKING TOT DE WERKING VAN HAAR DIENSTEN OF DE INFORMATIE, INHOUD OF MATERIALEN DIE DAARIN ZIJN OPGENOMEN. U GAAT ER UITDRUKKELIJK MEE AKKOORD DAT UW GEBRUIK VAN DEZE DIENSTEN, DE INHOUD ERVAN EN ALLE DIENSTEN OF ITEMS DIE U VAN ONS VERKRIJGT OP UW EIGEN RISICO IS.

NOCH BEDRIJF, NOCH EEN AAN BEDRIJF VERBONDEN PERSOON GEEFT ENIGE GARANTIE OF VERKLARING MET BETREKKING TOT DE VOLLEDIGHEID, VEILIGHEID, BETROUWBAARHEID, KWALITEIT, NAUWKEURIGHEID OF BESCHIKBAARHEID VAN DE DIENSTEN. ZONDER HET VOORGAANDE TE BEPERKEN, GARANDEERT NOCH COMPANY, NOCH ENIGE AAN COMPANY VERBONDEN PERSOON, DAT DE DIENSTEN, DE INHOUD ERVAN OF ENIGE DIENSTEN OF ITEMS DIE VIA DE DIENSTEN WORDEN VERKREGEN NAUWKEURIG, BETROUWBAAR, FOUTLOOS OF ONONDERBROKEN ZULLEN ZIJN, DAT GEBREKEN ZULLEN WORDEN GECORRIGEERD, DAT DE DIENSTEN OF DE SERVER DIE DEZE BESCHIKBAAR MAAKT VRIJ ZIJN VAN VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE COMPONENTEN OF DAT DE DIENSTEN OF ENIGE DIENSTEN OF ITEMS DIE VIA DE DIENSTEN WORDEN VERKREGEN ANDERSZINS AAN UW BEHOEFTEN OF VERWACHTINGEN ZULLEN VOLDOEN.

BEDRIJF WIJST HIERBIJ ALLE GARANTIES VAN WELKE AARD DAN OOK AF, EXPLICIET OF IMPLICIET, WETTELIJK OF ANDERSZINS, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, NIET-INBREUK EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL.

HET VOORGAANDE HEEFT GEEN INVLOED OP GARANTIES DIE KRACHTENS DE TOEPASSELIJKE WETGEVING NIET KUNNEN WORDEN UITGESLOTEN OF BEPERKT.

Beperking van aansprakelijkheid

TENZIJ DIT BIJ WET VERBODEN IS, ZULT U ONS EN ONZE FUNCTIONARISSEN, DIRECTEUREN, WERKNEMERS EN AGENTEN VRIJWAREN VOOR ALLE INDIRECTE, BESTRAFFENDE, BIJZONDERE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE, ONGEACHT HOE DEZE ONTSTAAT (INCLUSIEF HONORARIA VAN ADVOCATEN EN ALLE GERELATEERDE KOSTEN EN UITGAVEN VOOR PROCESVOERING EN ARBITRAGE, OF TIJDENS HET PROCES OF IN BEROEP, INDIEN VAN TOEPASSING, ONGEACHT OF EEN PROCES OF ARBITRAGE WORDT AANGESPANNEN), HETZIJ IN EEN CONTRACTUELE PROCEDURE, NALATIGHEID OF ANDERE ONRECHTMATIGE DAAD, OF VOORTVLOEIEND UIT OF IN VERBAND MET DEZE OVEREENKOMST, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT ELKE VORDERING VOOR PERSOONLIJK LETSEL OF MATERIËLE SCHADE, VOORTVLOEIEND UIT DEZE OVEREENKOMST EN ELKE SCHENDING DOOR U VAN FEDERALE, STAATS- OF LOKALE WETTEN, STATUTEN, REGELS OF VOORSCHRIFTEN, ZELFS ALS HET BEDRIJF VOORAF IS GEÏNFORMEERD OVER DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. TENZIJ DE WET DIT VERBIEDT, ZAL DE AANSPRAKELIJKHEID VAN HET BEDRIJF BEPERKT ZIJN TOT HET BEDRAG DAT IS BETAALD VOOR DE PRODUCTEN EN/OF DIENSTEN, EN IN GEEN GEVAL ZAL ER SPRAKE ZIJN VAN GEVOLGSCHADE OF BESTRAFFENDE SCHADE. SOMMIGE STATEN STAAN DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN PUNITIEVE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE NIET TOE, ZODAT DE VOORGAANDE BEPERKING OF UITSLUITING MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING IS.

Beëindiging

Wij kunnen uw account beëindigen of opschorten en de toegang tot de Dienst onmiddellijk blokkeren, zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid, naar eigen goeddunken, om welke reden dan ook en zonder beperking, met inbegrip van maar niet beperkt tot een schending van de Voorwaarden.

Indien u uw account wenst te beëindigen, kunt u gewoon stoppen met het gebruik van de Dienst.

Alle bepalingen van de Voorwaarden die door hun aard na beëindiging van kracht zouden moeten blijven, blijven na beëindiging van kracht, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, bepalingen inzake eigendom, afwijzing van garanties, schadeloosstelling en beperkingen van aansprakelijkheid.

Toepasselijk recht

Deze Voorwaarden worden beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Hongarije, welk recht van toepassing is op de overeenkomst zonder rekening te houden met de bepalingen van conflictenrecht.

Indien wij enig recht of enige bepaling van deze Voorwaarden niet afdwingen, wordt dit niet beschouwd als een verklaring van afstand van deze rechten. Indien een bepaling van deze Voorwaarden door een rechtbank ongeldig of onuitvoerbaar wordt verklaard, blijven de overige bepalingen van deze Voorwaarden van kracht. Deze Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen ons met betrekking tot onze Service en vervangen alle eerdere overeenkomsten die wij eventueel hadden met betrekking tot de Service.

Wijzigingen in de dienst

Wij behouden ons het recht voor om onze Dienst, en alle diensten of materialen die wij via de Dienst aanbieden, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving in te trekken of te wijzigen. Wij zijn niet aansprakelijk indien om welke reden dan ook de gehele of een deel van de Dienst op enig moment of voor enige periode niet beschikbaar is. Van tijd tot tijd kunnen wij de toegang tot sommige delen van de Dienst, of de gehele Dienst, beperken voor gebruikers, met inbegrip van geregistreerde gebruikers.

Wijzigingen van de voorwaarden

Wij kunnen de Voorwaarden te allen tijde wijzigen door de gewijzigde voorwaarden op deze site te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze Voorwaarden regelmatig na te lezen.

Uw voortgezet gebruik van het Platform na het plaatsen van herziene Voorwaarden betekent dat u de wijzigingen aanvaardt en ermee instemt. U wordt geacht deze pagina regelmatig te controleren zodat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen, aangezien deze bindend voor u zijn.

Door onze Dienst te blijven bezoeken of gebruiken nadat eventuele herzieningen van kracht zijn geworden, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de herziene voorwaarden. Indien u niet akkoord gaat met de nieuwe voorwaarden, bent u niet langer gemachtigd de Dienst te gebruiken.

Verklaring van afstand en scheidbaarheid

Geen verklaring van afstand door het Bedrijf van een voorwaarde of voorwaarde in de Voorwaarden zal worden beschouwd als een verdere of voortdurende verklaring van afstand van deze voorwaarde of voorwaarde of een verklaring van afstand van een andere voorwaarde of voorwaarde, en elk verzuim van het Bedrijf om een recht of bepaling onder de Voorwaarden te doen gelden, vormt geen verklaring van afstand van dit recht of deze bepaling.

Indien een bepaling van de Voorwaarden door een rechtbank of andere bevoegde rechtbank om welke reden dan ook ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar wordt geacht, zal een dergelijke bepaling worden geëlimineerd of beperkt tot het minimum dat nodig is om de overige bepalingen van de Voorwaarden volledig van kracht te laten blijven.

Erkenning

DOOR DE SERVICE OF ANDERE DOOR ONS GELEVERDE DIENSTEN TE GEBRUIKEN, ERKENT U DAT U DEZE SERVICEVOORWAARDEN HEBT GELEZEN EN ERMEE INSTEMT DAARAAN GEBONDEN TE ZIJN.

Contacteer ons

Stuur uw feedback, opmerkingen, verzoeken om technische ondersteuning per e-mail: hello@home-charging.eu.

Beoordelingen van klanten

nl_NL_formalNL
[]
×
KORTINGSCODE VOOR GRATIS VERZENDING

Gebruik de coupon bij het afrekenen en ontvang gratis verzending op je aankoop!

Geen dank! Voeg het artikel gewoon toe aan je winkelwagentje en ik betaal de verzendkosten. *Door dit in te vullen, meld je je aan voor het ontvangen van onze e-mails. U kunt zich te allen tijde uitschrijven.